Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web lienket.org. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Mục Đích Sử Dụng:

Trang web lienket.org cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc chia sẻ và tạo liên kết giữa người dùng và các nội dung trên internet.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài liệu trên trang web này là tài sản của lienket.org và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web này mà không có sự đồng ý từ chủ sở hữu là không được phép.

3. Quy Định Sử Dụng:

  • Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  • Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
  • Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
  • Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
  • Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
  • Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  • Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
  • Không gửi tin đến nội dung có tính chất Spam.
  • Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên lienket.org. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của NSD khác.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm:

Trang web lienket.org không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, kể cả mọi loại mất mát hoặc tổn thất tài sản, mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác liên quan đến việc sử dụng thông tin từ trang web, ngay cả khi lienket.org đã được thông báo trước về khả năng của các thiệt hại đó.

Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên lienket.org hoàn toàn xuất phát từ chủ ý của người sử dụng. Chúng tôi không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng.

5. Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Bảo Mật:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Không đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên lienket.org. Không gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@lienket.org.

(C) 2024 lienket.org. Mọi quyền được bảo lưu.